Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Biegłych Rewidentów
Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 5, 33-100 Tarnów;

2) w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować:

– mailowo pod adresem email: odobbr@bbrtarnow.pl..;

– pisemnie, pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt. 1 powyżej

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są  tylko i wyłącznie w określonych celach
do których należą:

– udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie,

– czynności poprzedzające zawarcie umowy,

– czynności wynikłe przy realizacji umów (organizacja i realizacja zamówień/ umów,
tworzenie dokumentacji przyłączeniowej)

– czynności dotyczące rozliczeń umów zawartych, ewentualnych roszczeń czy
archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie
w podanych zakresach, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy –
Ordynacja podatkowa.;

4) przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest niezbędne,
zgodne z art. 6 rozp. RODO, oraz związane z wypełnianiem obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze;

5) Kategorie danych, które przetwarzamy w związku z realizacja umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez
nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji,
telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy,
płeć oraz adres e-mail oraz wszelkie inne dane osobowe udostępniane
przy realizacji umowy/zamówienia

6) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc
od momentu zakończenia roku, w którym zakończona została realizacja
usługi wykonywanej przez Administratora

8) w zakresie Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

– prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem (o ile dotyczy);

Wyżej wymienione prawa mogą być realizowane przy zastosowaniu danych kontaktowych Administratora określonych w pkt. 2 powyżej. Żądania kierowane drogą elektroniczną winny być kierowane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub platformy ePUAP;

9) Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy,

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia
Państwu informacji, zawarcia bądź realizacji umowy

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem;

12) Niniejsza informacja została sporządzona dnia 19.01.19r. i w dalszym terminie może ulec zmianie.